חפש
סולארי | אנרגיה סולארית | מערכת סולארית | מערכות סולריות סולארי |  אנרגיה סולארית | מערכת סולארית | מערכות סולריות
  מערכות סולריות » חדשות כלכלה ירוקה » עדכונים על הפעילות לקידום אנרגיה סולארית בישראל

בדף זה, GreenTops מערכות אנרגיה סולארית מערכות תעדכן מהמתרחש בנושא קידום האנרגיה הסולארית בישראל.

גופים רבים, בינהם GreenTops עוסקים יומם וליל בקידום, הסרת חסמים בירוקרטים, הסרת חסמי מימון, עידוד המעבר לשימוש באנרגיה סולארית והגברת המודעות לנושא חשוב זה.

עמוד חדש זה באתר יעודכן מעת לעת בנעשה בישראל, נשמח אם תכתבו לנו  ונפרסם מדי פעם גם את הצעותיכם, פעילויות שאתם שמעתם עליהן או עוסקים בהן בעצמכם לקידום המעבר לשימוש באנרגיה סולארית, בארצנו שטופת השמש.

אנרגיה מתחדשת לקראת תנופה

מסמך המלצות מדיניות לקידום אנרגיה מתחדשת (פורסם ב22/6/2009)

מסמך המלצות מדיניות לקידום אנרגיה מתחדשת

מסמך מדיניות זה, אשר הוצג ע"י נציגי גרינפיס בפני שר התשתיות, עוזי לנדאו מדבר על הצורך הדחוף בהסרת חסמים בפני יזמים בתחום האנרגיה הנקייה. יש לפעול להסרת החסמים ביניהם ניתן למנות את הקצאת הקרקעות, ריבוי הגופים המעורבים בתהליך הרישוי, הקושי בגיוס הון והצורך בעדכון התעריפים ליזם. אנרגיה מתחדשת מהווה מפתח לפתרון משבר האקלים העולמי ובתוך כך משמשת גם כמחולל צמיחה לפתרון המשבר הכלכלי העולמי. אם תשכיל ישראל להסיר את החסמים שבדרך, האנרגיה המתחדשת תוכל להפוך לנקודת זינוק עבור המדינה.

למסמך המלא לחצו כאן

 

 במסגרת סקירה זו, יתוארו החלטותיהם של גופי הרגולציה הרלוונטיים שעניינן קביעת מדיניות והסדרה בתחומי האנרגיה ובייחוד בתחום של ייצור חשמל. הסקירה תתמקד בישראל, האיחוד האירופי, ארצות הברית, הודו וסין.
מתוך אתר ייצור חשמלEnergiaNews פורסם : 14/08/2009משרד ארדינסט, בן נתן ושות' נוסד בשנת 1988, והוא נמנה כיום על השורה הראשונה של המשרדים המסחריים בישראל.
המשרד מייצג חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות וכן קבוצות של משקיעים ויזמים, בקשר לתכנון, הקמה, מימון והפעלה של פרוייקטים בתחומי האנרגיה והתשתיות, לרבות בתחום של ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, טיפול בשפכים ובפסולת ותחבורה הציבורית. כמו כן, מייצג המשרד שורה של חברות קלינטק בתחומים מגוונים. המשרד גם מעורב בהליכי הסדרה ורגולציה בתחום של ייצור חשמל על ידי יזמים פרטיים.

את הפעילות בתחומים אלה מוביל עו"ד אורי נוי, שותף בכיר במשרד noy@ebnlaw.co.il).).
במסגרת סקירה זו, יתוארו החלטותיהם של גופי הרגולציה הרלוונטיים שעניינן קביעת מדיניות והסדרה בתחומי האנרגיה ובייחוד בתחום של ייצור חשמל. הסקירה תתמקד בישראל, האיחוד האירופי, ארצות הברית, הודו וסין.
נשמח לקבל את תגובותיכם, ולעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בקשר לאמור בסקירה nadav@ebnlaw.co.il).).

 

 

I. ישראל
1. ביום 3.8.09 פרסם המשרד לתשתיות לאומיות מספר תיקונים לחקיקת המשנה אשר רלוונטיים ליצרני חשמל פרטיים. ביום 9.8.09 פורסמו התיקונים ברשומות. להלן נפרט את תמצית התיקונים האמורים.
קישור להודעת משרד התשתיות –
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/Messages/EnergySpokesmanElectricityL.htm
קישור לפרסום ברשומות –
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/3A36347F-A9E4-4E6D-9617-C61C7A7BE56F/16015/6802.pdf
2. בתיקון תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי), תשס"ה-2005, נקבע בין היתר, כדלקמן:
2.1. רק יצרן אשר קיבל רישיון הספקה יהיה רשאי למכור אנרגיה חשמלית שיוצרה במתקנו לצרכנים.
2.2. נמחקה כל התייחסות לתעריפים בהם תתבצע עסקת רכישת אנרגיה או יכולת זמינה ואנרגיה בין יצרן לבין מנהל המערכת.
2.3. רישיון מותנה יינתן לתקופה שלא תעלה על 66 חודשים (ולעניין מיתקן הפועל באמצעות אנרגיה אגורה לתקופה שלא עולה על 72 חודשים), והמועד לתחילת ההפעלה המסחרית של מתקן הייצור יהיה 36 חודשים לאחר הסגירה הפיננסית (ולעניין מיתקן הפועל באמצעות אנרגיה אגורה לתקופה שלא עולה על 42 חודשים). על אף האמור, תהא רשות החשמל רשאית, באישור השר לתשתיות לאומיות ("השר"), להאריך מועדים אלה ב- 12 חודשים.
2.4. נקבע כי רשות החשמל, באישור השר, רשאית להאריך את התקופות הקבועות ברישיון לתקופות נוספות של עד שנה בכל פעם, אם ראתה כי הסיבות לעיכובים נבעו מנסיבות שליצרן לא היתה שליטה עליהן ולא נבעו ממעשה או ממחדל של היצרן, והיצרן הוכיח כי לא ניתן היה למנוע את התרחשותן ולצפותן מראש, ועשה כל פעולה שניתן היה לעשות כדי למנוע את העיכוב.
2.5. בעל רישיון מותנה למיתקן ייצור בעל הספק העולה על 1 מגוואט, יפקד ערבות בנקאית בגובה של 3.6$ לכל קילוואט מותקן.
2.6. המועד להשגת סגירה פיננסית הינו 30 חודשים ממועד מתן הרישיון המותנה, ואם לא יעמוד היצרן במועד זה יחולט לו סכום בגובה 35% מהערבות שהפקיד, והוא יידרש להגיש בקשה חדשה לרישיון מותנה.
2.7. היצרן רשאי להגיש בקשה להארכת המועד לסגירה הפיננסית, והרשות, באישור השר, רשאית להאריך את המועד ב- 12 חודשים, בתנאי שיחולט הסכום האמור לעיל והערבות תושב לסכומה המקורי. אם גם לאחר הארכת המועד כאמור לא יעמוד היצרן במועד הסגירה הפיננסית יחולט לו סכום בגובה 75% מגובה הערבות שהושבה כאמור.
2.8. במידה ופקע הרישיון המותנה מאחר שהיצרן ביקש זאת או לא השיג סגירה פיננסית בתוך 30 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, ולא הוגשה בקשה להארכת המועד ב- 12 חודשים נוספים יהיה על היצרן או על מגיש בקשה חדשה לקבלת רישיון מותנה להפקיד ערבות חדשה וכן להפקיד סכום כסף נוסף בגובה 40% מגובה הערבות המופקדת. במקרה כזה, על היצרן להגיע לסגירה פיננסית בתקופה כוללת שלא תעלה על 42 חודשים שבמסגרתה תיספר גם התקופה טרם פקיעת הרישיון המותנה, שאם לא כן, יחולט לו סכום בגובה 75% מגובה הערבות הבנקאית.
2.9. תחילתו של תיקון זה הינו 7 ימים מיום פרסומו.
2.10. על פי הוראות המעבר של התיקון:
2.10.1. יצרן אשר קיבל רשיון מותנה לפני יום 1.7.09 רשאי להגיש לרשות בקשה, בתוך 60 ימים מיום תחילת התיקון, כי יחולו עליו הוראות התיקון; לא הוגשה בקשה כאמור, ימשיכו לחול, על אף האמור בתקנות אלה, המועדים הערבויות ושיעור החילוט, אשר נקבע ברשיון המותנה של היצרן לפי התקנות ערב התיקון.
2.10.2. יצרן אשר רשיונו פקע לאחר 1.5.08 רשאי לבקש מהרשות בתוך 60 ימים מיום תחילת התיקון, כי לא יראו את רשיונו כרישיון שפקע, וכן לבקש כי יבוצעו התאמות ברשיונו, וכי יוארך המועד לסגירה פיננסית ברישיונו לפי האמור בתיקון; לבקשה כאמור תצורף ערבות כאמור בתיקון; במידה ותאושר בקשה לפי סעיף זה יראו את התאריך הקובע לעניין חישוב המועדים לפי התקנות כתאריך בו חלפו 12 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה.
3. בתיקון כללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני) תש"ס-2000, נקבע בין היתר, כדלקמן:
3.1. מיתקן לייצור חשמל ממקור אנרגיה מתחדשת, יהיה גם:
3.1.1. מתקן שהמקור לאנרגיה המיוצרת בו הינו שמש או פסולת, המסתייע בדלק פוסילי בהיקף שאינו עולה על 15% מייצור החשמל השנתי;
3.1.2. מתקן כאמור המסתייע בדלק פוסילי בהיקף שאינו עולה על 25%, אם מנהל מינהל החשמל במשרד ("המנהל") קבע כי בהפעלתו תהיה תרומה מיוחדת לזמינות ולהפעלה יעילה יותר של רשת החשמל הארצית, בכפוף למגבלות שיקבע המנהל לפי סוג טכנולוגיה, והיקף שעות הייצור באמצעות דלק פוסילי.
3.1.3. מתקן אחר בהספק שאינו עולה על 20 מגוואט, שהמנהל אישר כי יש לראותו כמתקן אנרגיה מתחדשת, לרבות מתקן לייצור חשמל נקי מחום או לחץ שיורי לאחר הליך ניצול דלק פוסילי עיקרי.
3.2. התנאים לקבלת רישיון מותנה לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת, הינם, בין היתר, הוכחת זכות במקרקעין לאורך כל התקופה של הרישיון המבוקש, יכולת התחברות לרשת החשמל, ובמידת הצורך גם לתשתית הגז הטבעי.
3.3. תקנה 15 לתקנות הקוגנרציה, אשר עניינה ערבות של בעל רישיון מותנה, ותקנה 10 (ב) – (ה) לאותן תקנות, שעניינה מועדים ברישיון מותנה, יחולו על בעל רישיון מותנה לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות.
3.4. נקבעו הכללים להשתחררות מעסקת רכישה לבעל רישיון ייצור באמצעות אנרגיות מתחדשות.
3.5. תחילתו של התיקון לכללים הינו 30 ימים מיום פרסומו.
3.6. על פי הוראת המעבר לתיקון, יזם אשר הגיש בקשה לקבלת אישור עקרוני להקמת מיתקן אנרגיה מתחדשת לפני יום 1.7.09, יהיה חייב, אם יינתן לו רישיון מותנה לפי הכללים, בהפקדת ערבות בשיעור שהיה קבוע בתקנות הקוגנרציה למיתקן באותו הספק, לתקופה של 18 חודשים מיום הענקת הרישיון המותנה, כאשר אחרי מועד זה יחולו עליו הוראות התיקון לגבי הערבות.
4. בתיקון תקנות משק החשמל (קוגנרציה), תשס"ה- 2004 נקבע, בין היתר, כדלקמן:
4.1. רק יצרן אשר קיבל רישיון הספקה יהיה רשאי למכור אנרגיה חשמלית שיוצרה במתקנו לצרכנים.
4.2. נמחקה כל התייחסות לתעריפים בהם תתבצע עסקת רכישת אנרגיה או יכולת זמינה ואנרגיה בין יצרן לבין מנהל המערכת.
4.3. רישיון מותנה יינתן לתקופה שלא תעלה על 66 חודשים, והמועד לתחילת ההפעלה המסחרית של מתקן הייצור יהיה 36 חודשים לאחר הסגירה הפיננסית. על אף האמור, תהא רשות החשמל רשאית, באישור השר לתשתיות לאומיות ("השר"), להאריך מועדים אלה ב- 12 חודשים.
4.4. נקבע כי רשות החשמל, באישור השר, רשאית להאריך את התקופות הקבועות ברישיון לתקופות נוספות של עד שנה בכל פעם, אם ראתה כי הסיבות לעיכובים נבעו מנסיבות שליצרן לא היתה שליטה עליהן ולא נבעו ממעשה או ממחדל של היצרן, והיצרן הוכיח כי לא ניתן היה למנוע את התרחשותן ולצפותן מראש, ועשה כל פעולה שניתן היה לעשות כדי למנוע את העיכוב.
4.5. בעל רישיון מותנה למיתקן ייצור בעל הספק העולה על 1 מגוואט, יפקד ערבות בנקאית בגובה של 1.8$ לכל קילוואט מותקן.
4.6. המועד להשגת סגירה פיננסית הינו 30 חודשים ממועד מתן הרישיון המותנה, ואם לא יעמוד היצרן במועד זה יחולט לו סכום בגובה 35% מהערבות שהפקיד, והוא יידרש להגיש בקשה חדשה לרישיון מותנה.
4.7. היצרן רשאי להגיש בקשה להארכת המועד לסגירה הפיננסית, והרשות, באישור השר, רשאית להאריך את המועד ב- 12 חודשים, בתנאי שיחולט הסכום האמור לעיל והערבות תושב לסכומה המקורי. אם גם לאחר הארכת המועד כאמור לא יעמוד היצרן במועד הסגירה הפיננסית יחולט לו סכום בגובה 75% מגובה הערבות שהושבה כאמור.
4.8. במידה ופקע הרישיון המותנה מאחר שהיצרן ביקש זאת או לא השיג סגירה פיננסית בתוך 30 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, ולא הוגשה בקשה להארכת המועד ב- 12 חודשים נוספים יהיה על היצרן או על מגיש בקשה חדשה לקבלת רישיון מותנה להפקיד ערבות חדשה כמפורט לעיל וכן להפקיד סכום כסף נוסף בגובה 40% מגובה הערבות המופקדת. במקרה כזה, על היצרן להגיע לסגירה פיננסית בתקופה כוללת שלא תעלה על 42 חודשים שבמסגרתה תיספר גם התקופה טרם פקיעת הרישיון המותנה, שאם לא כן, יחולט לו סכום בגובה 75% מגובה הערבות הבנקאית.
4.9. תחילתו של תיקון זה הינו 7 ימים מיום פרסומו.
4.10. על פי הוראות המעבר של התיקון:
4.10.1. יצרן אשר קיבל רישיון מותנה לפני יום 1.7.09 רשאי להגיש לרשות בקשה, בתוך 60 ימים מיום תחילת התיקון, כי יחולו עליו הוראות התיקון; לא הוגשה בקשה כאמור, ימשיכו לחול, על אף האמור בתקנות אלה, המועדים הערבויות ושיעור החילוט, אשר נקבע ברשיון המותנה של היצרן לפי התקנות ערב התיקון.
4.10.2. יצרן אשר רישיונו פקע לאחר 1.5.08 רשאי לבקש מהרשות בתוך 60 ימים מיום תחילת התיקון, כי לא יראו את רישיונו כרישיון שפקע, וכן לבקש כי יבוצעו התאמות ברישיונו, וכי יוארך המועד לסגירה פיננסית ברישיונו לפי האמור בתיקון; לבקשה כאמור תצורף ערבות כאמור בתיקון; במידה ותאושר בקשה לפי סעיף זה יראו את התאריך הקובע לעניין חישוב המועדים לפי התקנות כתאריך בו חלפו 12 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה.
5. בתיקון לתקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רשיון וחובות בעל רישיון), תשנ"ח-1997 נקבע, בין היתר, כדלקמן:
5.1. מסמכים שיצרף מבקש רישיון הספקה לבקשתו.
5.2. בעל רישיון ייצור יהא רשאי להפחית את ההון העצמי שלו אחרי 3 שנים מיום מתן הרישיון לשיעור של 15% משווי יחידת הייצור.
5.3. על פי דרישת בעל רישיון מותנה או רישיון ייצור, תהא רשות החשמל חייבת להודיע גורם המממן על כוונה לביטול רישיון ייצור, ומממן החוב הבכיר יפעל למינוי גורם חליף לבעל הרישיון בתנאים שנקבעו.
5.4. כתנאי לקבלת רישיון ייצור ליצרן חשמל פרטי, יפקיד מבקש רישיון ייצור בידי הרשות, ערבות בנקאית בגובה 4.8$ לקילוואט.
6. החלטה 268 של הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל מיום 19.7.09 - עידכון מספר הסדרים תעריפיים תומכי מימון ליצרנים פרטיים אשר נקבעו בהחלטות רשות החשמל מהימים 26.10.08 ו- 8.2.09 ("ההחלטה"). ההסדרים שעודכנו הינם: הסדר תעריפי – שירות הבטחת תשלומים ליצרני חשמל פרטיים (חשבונות ייעודיים) ("הסדר הבטחת תשלומים"); הסדר תעריפי במקרה אירוע כוח עליון ואירוע מבוטח ("הסדר כוח עליון"); הסדר אירוע מבוטח; הסדר חלוקת אחריות (ביחד – "ההסדרים").
לאמור בהחלטה ישנה השפעה רבה על הסיכונים הפיננסיים של בעלי רישיונות ייצור חשמל פרטיים, מותנים או קבועים. להלן נפרט את תמצית השינויים בהסדרים לעומת הנוסח הקיים.
עדכון הסדר הבטחת התשלומים
6.1. החל ממועד הפעלה מסחרית ובכפוף לקבלת רישיון ייצור חשמל פרטי ("רישיון ייצור"), יפקיד ספק השירות החיוני ("סש"ח") בחשבון ייעודי, אשר יפתח על ידי צד שלישי שישמש כנאמן בניהול החשבון האמור, פיקדון בסכום השווה לתמורה המגיעה ליצרן מסש"ח בגין 2 חודשי הפעלה של מתקן הייצור ("החשבון הייעודי" ו- "הפיקדון").
6.2. החשבון הייעודי יפתח בעבור כל בעל רישיון ייצור בנפרד, לא יאוחר מתום 14 ימי עסקים בנקאיים מיום קבלת רישיון הייצור, אם ביקש היצרן להצטרף להסדר.
6.3. סכום הפיקדון יעודכן בתחילת כל שנה במשך תקופת הסכם הרכישה בהתאם להערכת סש"ח את ממוצע התשלומים החודשיים.
6.4. כספי הפיקדון ישמשו להבטחת התשלומים המגיעים מסש"ח ליצרן, בנסיבות שבהן לא תהיה בידי סש"ח יכולת לפרוע את התחייבויותיו, לרבות במקרים של פירוק, הקפאת הליכים, כינוס נכסים ועיקול.
6.5. רשות החשמל תקבע מנגנון להשלמת סכום הפיקדון במידה וחלק ממנו שולם ליצרן בנסיבות שלעיל.
6.6. סש"ח לא יורשה לקזז מסכום הפיקדון כל חוב של היצרן כלפיו, וזכותו של היצרן לקבל את כספי הפיקדון בנסיבות שלעיל תהא ניתנת לשעבוד לטובת היצרן או מי מטעמו.
6.7. בגין העלויות הכרוכות בניהול החשבון הייעודי ישלם היצרן למנהל המערכת תעריף שיקבע על ידי רשות החשמל.
עדכון הסדר כוח עליון
6.8. על פי העדכון רק יצרן (ולא סש"ח) יוכל ליהנות מן ההסדר.
6.9. בהגדרת המונח "הוצאות ישירות", בוצעו, בין היתר, השינויים הבאים:
6.9.1. עלויות המימון תחושבנה כעלות הנמוכה בין עלויות המימון בפועל לבין הריבית שנקבעה בהסכמי המימון.
6.9.2. רשימת רכיבי ההוצאות הישירות הנה רשימה סגורה.
6.10. בהגדרת המונח "כוח עליון", בוצעו, בין היתר, השינויים הבאים:
6.10.1. מחסור בגז טבעי, גם אם יתקיימו הנסיבות המגדירות כוח עליון, לא יחשב לאירוע כוח עליון, והיצרן יחויב להפעיל את מתקנו, כולו או חלקו, בדלק חליפי.
6.10.2. שינויים בתנאי אקלים לרבות שינוי בעוצמת רוחות או עוצמת אור שמש לא יחשבו לאירועי כוח עליון.
6.10.3. עיכוב או סירוב לאשר תכנית סטטוטורית ביחס למתקן, וכן עיכוב או סירוב ליתן היתר בנייה לא יחשבו לאירוע כוח עליון.
6.10.4. עיכוב בחיבור לרשת החשמל או למערכת הולכת הגז לא יחשבו לאירוע כוח עליון.
6.10.5. אי עמידה בתנאי קבלה לא תחשב לאירוע כוח עליון.
6.11. יצרן אשר נפגע מאירוע שהוא צופה כי יסווג כאירוע כוח עליון יפנה בהקדם, ולא יאוחר מ- 21 יום ליו"ר הרשות (במקום לבורר) על מנת שיכיר בו ככזה. הרשות (ולא בורר) תקבע אם האירוע יחשב לאירוע כוח עליון, אירוע מעכב, או אירוע המאפשר סיום עסקת רכישה, לא יאוחר מ- 20 יום מן המועד שנמסרו לה כל הנתונים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
6.12. הסדר תעריפי במקרה של אירוע כוח עליון מעכב
6.12.1. אירוע כוח עליון שהשפעתו נמשכת עד לא יותר מ- 270 ימים מצטברים בתקופת הקמת המתקן, או 180 ימים מצטברים במהלך 24 חודשים רצופים בתקופה שלאחר ההפעלה המסחרית של המתקן יחשב לאירוע כוח עליון מעכב (לא ייספרו פרקי זמן הקצרים מ- 7 ימים רצופים).
6.12.2. במקרה של אירוע כוח עליון מעכב שאירע לאחר ההפעלה המסחרית, תוארך תקופת עסקת הרכישה בהתאם לתקופת האירוע המעכב, ובתקופת האירוע המעכב ישלם סש"ח ליצרן תעריף בגובה התשלומים הבאים:
6.12.2.1. הוצאות ישירות אשר הינן תוצאה ישירה של האירוע המעכב, ככל שאושרו על ידי הרשות, לא כולל הוצאות שבהן התחייב היצרן לספק גז במהלך האירוע המעכב, ולא כולל תשלומים בהם התחייב היצרן על פי הסכמי המימון של החוב הבכיר.
6.12.2.2. תשלומים שוטפים של החוב הבכיר (קרן ו/או ריבית בלבד) בתקופת האירוע המעכב, בתנאי שבהסכמי המימון לחוב הבכיר לא תהא הבחנה בין הוצאות מימון המשולמות עקב אירוע כוח עליון לבין הוצאות מימון המשולמות כסדרן.
6.12.2.3. הוצאות תפעול משתנות כפי שנקבע באישור התעריפי, וזאת ככל שבמהלך התקופה ימכור יצרן אנרגיה לספק על פי דרישת מנהל המערכת, אולם לא ישולמו תשלומי זמינות ליצרן.
6.12.3. בסיום האירוע המעכב, 40% מהתשלומים ששולמו על ידי סש"ח ליצרן יחשבו כחוב נחות לחוב הבכיר, הקודם ליתר התשלומים בהם חב היצרן. חוב זה יצבור את הריבית החלה על הסכמי המימון לחוב הבכיר בתוספת של 2%, ויפרע על פי מועדי התשלום למממני החוב הבכיר. מובהר כי הספק לא יקזז כל סכום המגיע ממנו ליצרן מן החוב הנחות האמור.
6.12.4. במקרה של אירוע מעכב שאירע קודם להפעלה המסחרית של המתקן, יתווספו לתעריף שישלם סש"ח ליצרן לאחר ההפעלה המסחרית, הוצאות ישירות אשר הינן תוצאה ישירה של האירוע המעכב, ככל שאושרו על ידי הרשות, לא כולל הוצאות שבהן התחייב היצרן לספק גז במהלך האירוע המעכב, ולא כולל תשלומים בהם התחייב היצרן על פי הסכמי המימון של החוב הבכיר.
6.12.5. בנסיבות בהן נגרם נזק פיזי ישיר למתקן בשל אירוע מעכב, יגיש היצרן לרשות תכנית שיקום. ככל שהרשות תאשר את התכנית, ישלם סש"ח ליצרן, החל ממועד ההפעלה המסחרית, תשלום נוסף בגין עליות תוכנית השיקום.
6.13. הסדר תעריפי במקרה של סיום עסקה עקב אירוע כוח עליון
6.13.1. אירוע כוח עליון הנמשך מעבר לתקופות בהם יחשב האירוע כאירוע מעכב, או אירוע שהרשות קבעה לגביו במשך אותן תקופות כי הוא עתיד להימשך מעבר לתקופות אלא יקנה לסש"ח או ליצרן את הזכות לבטל את עסקת הרכישה. במקרה כזה יחוייב סש"ח לשלם ליצרן את התשלומים הקבועים בהסדרי בניכוי סכומים הקבועים גם הם בהסדר, וזכויות היצרן במתקן יועברו למנהל המערכת.
6.13.2. עם ביטול העסקה וכתנאי לביצוע התשלומים מאת סש"ח, יפרע היצרן את כל התחייבויותיו בקשר לנכסים ולזכויות אשר יועברו לידי סש"ח.
6.13.3. כתנאי לזכאותו של היצרן להסדר התעריפי האמור, ידאג היצרן כי בכל ההסכמים אשר יערכו בקשר עם המתקן יובטחו זכויות סש"ח לקבל את זכויות היצרן בנסיבות של ביטול עסקת רכישה.
6.13.4. כל סכום המגיע ליצרן יעוכב על ידי סש"ח עד להשלמת ביצוע התחייבויות היצרן.
6.13.5. בנסיבות של ביטול עסקת רכישה שלא עקב אירוע כוח עליון תקוזז מהתשלומים ליצרן, יתרת חובו הנחות של היצרן לסש"ח.
6.14. הסדר כוח עליון יחול על בעלי רשיונות ייצור פרטיים, מותנים או עקרוניים, אשר מתקיימים בהם התנאים המצטברים הבאים:
6.14.1. בעלי רישיונות בטכנולוגיות קונבנציונאליות, אגירה שאובה או אנרגיה מתחדשת, למעט יצרן לשימוש עצמי, שטרם קיבלו אישור תעריפי, לרבות זוכים במכרז מטעם המדינה הכולל הקמת מתקן חשמל ויצורו, החל ממועד פרסום העדכון.
6.14.2. ביחס ליצרנים בקוגניציה נקבע כי יהיו זכאים לחלק היחסי מהתמורה בהסדר זה, לפי אחוזי התחייבות רכישת האנרגיה מסך האנרגיה המיוצרת במתקן בשעות פסגה וגבע במסגרת תקופת עסקת הרכישה אליה התחייב היצרן מול מנהל המערכת.
6.14.3. הרישיונות מתייחסים למתקנים בשווי נורמטיבי שאינו פחות מ- 50 מיליון ש"ח, וסש"ח מחויב ברכישת אנרגיה ו/או אנרגיה וזמינות כלפיהם לפי דין.
6.14.4. בעת אירוע כוח עליון קיים לבעלי הרישיונות חוב בכיר.
6.14.5. אם לא מתקיים תנאי זה יהיו היצרן ו/או סש"ח פטורים מביצוע כל פעולה שהיו חייבים בה לפי עסקת הרכישה או אמות המידה אשר הם מנועים מלבצעה עקב התקיימות אירוע הכוח העליון, והיצרן או סש"ח, לפי העניין, יהיו רשאים לסיים את עסקת הרכישה רק בחלוף 180 ימים רצופים ממועד התקיימות האירוע כאמור, ולצדדים לעסקת הרכישה לא תהיה כל טענה האחד כלפי משנהו.
6.14.6. בעלי הרישיונות השלימו סגירה פיננסית לא יאוחר מיום 1.6.2012. רשות החשמל תבחן את קיצור התקופה האמורה, בין היתר במקרים של כניסת ספק גז למשק החשמל בישראל, במועד בו יהיה מנהל מערכת פעיל כגורם מסחרי עצמאי, ובהתחשב ברמות הביקושים לחשמל במשק ובהיקף ההספק המותקן הכולל וההספק המותקן של יצרנים פרטיים.
6.15. הובהר כי הרשות לא תכיר לסש"ח או ליצרן בכל עלות בגין הסדר זה ובהסדר אירוע מבוטח, במקרה של הסכם רכישה (לרבות בעקבות מכרז מטעם המדינה) הכולל הוראות שאינן תואמות באופן מלא את הוראות הסדר זה ואת הוראות הסדר חלוקת אחריות.
6.16. נקבע כי ספק סש"ח יחוייב בתשלומים על פי ההסדר זה והסדר חלוקת האחריות רק אם יעמוד היצרן בדרישות הביטוחיות המפורטות ברישיונו ובהסדר.
6.17. יצרנים אשר נמצאים במועד פרסום אמת מידה זו בשלבים של הקמת המתקן ואשר ברשותם פוליסות ביטוח למשך כל תקופת ההקמה, יחוייבו לפעול לפי הדרישות הביטוחיות כאמור רק החל ממועד החידוש הקרוב של פוליסת הביטוח.
עדכון הסדר אירוע מבוטח
6.18. נקבע כי בנסיבות של מעשה ו/או מחדל של היצרן או של קבלן משנה עמו התקשר וכן בנסיבות של תקלה במתקן הייצרן, לא ישוחרר היצרן מביצוע התחייבויותיו על פי עסקת הרכישה, אפילו אם מדובר באירוע המבוטח על ידי היצרן.
עדכון הסדר חלוקת אחריות
6.19. בנסיבות של מעשה או מחדל של בעל רישיון חלוקת או הולכת גז אשר מנע מיצרן פרטי לקיים את התחייבויותיו על פי עסקת רכישה, ישלם סש"ח ליצרן תעריף בגובה תשלומי הזמינות הקבועה ביחס לכל היכולת הזמינה של המתקן ובלבד שהיצרן היה זמין, בכפוף לחובתו של היצרן להפעיל את מתקנו בדלק חליפי.
6.20. בנסיבות האמורות בהן נמנע יצרן מלממש עסקה פרטית, ישלם סש"ח את התשלום האמור וכן יחייב את היצרן בגין עלות החשמל אשר סופק על ידו לצורך העסקה הפרטית
6.21. האמור לעיל לא יחול מקום שמנהל המערכת הורה ליצרן להיערך להעמדת זמינות לטובתו לצורך הפעלה בדלק חליפי.
6.22. הסדר זה יחול רק ביחס ליצרנים אשר התקשרו או יתקשרו עם חברת הולכת או חלוקת הגז, כפי נוסחו במועד פרסום העדכון.

7. החלטה 269 של רשות החשמל מיום 27.7.09 בעניין עדכון ספר אמות המידה – בהחלטה עודכנו פרק ה' לספר אמות המידה שעניינו "שירותי תשתית", ופרק ו' לספר אמות המידה שעניינו "רכישת חשמל, תחזוקה, ומשטר הפעלה של בעלי רישיונות ייצור פרטיים" ("ההחלטה"). ההחלטה תיכנס לתוקף החלי מיום 2.8.09 ובעקבותיה יתבצעו שינויים גם בלוחות התעריפים הרלוונטיים.
בעדכון של פרק ה', בין היתר, השתנה אופן מכירת האנרגיה מיצרן פרטי לצרכן, כך שהמכירה מן היצרן תעשה לבעל רישיון מספק, והוא זה שימכור את האנרגיה לצרכן, ופרק ה' מסדיר את פעולתו של המספק מול ספק השירות החיוני, מול היצרן, מול הצרכן ומול מנהל המערכת.
קישור לאמות המידה המעודכנות –
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/5/1445.pdf
8.החלטה 271 של רשות החשמל מיום 5.8.09 בעניין הפחתת ביקושים וייעול צריכה– על פי אמת המידה אשר צורפה להחלטה, צרכן שיפחית בין יום 5.8.09 ליום 30.9.09, לפחות 20% מסך הצריכה שלו במש"ב פסגה, וזאת ביחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת, יהיה זכאי לתעריף בגובה 90% מתעריף הצריכה הרלוונטי עבורו במש"ב פסגה בתקופת החסכון.
להסדר זה זכאים להצטרף צרכני תעו"ז במגבלות המפורטות בהחלטה.
קישור להחלטה ולאמת המידה –
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/7/1447.pdf
9. החלטה 270 של רשות החשמל מיום 2.8.09 בעניין תעריפי עבודות על חשבון אחרים – בהחלטה עודכנו התעריפים שנקבעו בהחלטה 172 של רשות החשמל מיום 19.6.09. התעריפים המעודכנים יכנסו לתוקפם החל מיום 10.9.08 וחברת החשמל (ספקית השירות החיוני) הונחתה לעדכון התעריפים עד למועד זה.
קישור להחלטה –
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/9/1449.pdf
קישור לתעריפים לפני העדכון –
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/1/1451.pdf
קישור לעדכון –
http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/0/1450.pdf
II. אירופה
10. בריטניה אישרה הקמת מתקן לייצור אנרגיה מפסולת – ממשלת בריטניה אישרה ביום 11.8.2009 הקמה של מתקן בהספק של 95 מגוואט המייצר אנרגיה באמצעות כ- 600 אלף טון אשפה מדי שנה.
מתקן ייצור האנרגיה יחובר לרשת החשמל הארצית.
לפי שר האנרגיה הבריטי, הלורד האנט, על בריטניה למצוא דרכים להגביר את השימוש באנרגיה מתחדשת ולפתור את בעיית הפסולת במדינה.
קישור לכתבה המלאה -
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn091/pn091.aspx
III. ארה"ב
11. משרד האנרגיה האמריקאי יעודד יעילות אנרגטית בבניינים פדראליים – משרד האנרגיה האמריקאי (ה-DOE) הודיע כי יקצה למעלה מ-20 מיליון דולר על מנת לסייע בהטמעת טכנולוגיות שיביאו לחסכון וייעול בתחום האנרגיה בבניינים פדראליים בארה"ב. לצורך מימוש התכנית יעשה משרד האנרגיה שימוש בטכנולוגיות שונות אשר כבר נמצאות בשימוש במעבדות הלאומיות של המשרד. הממשל הפדראלי הוא צרכן האנרגיה הגדול ביותר בארה"ב.
קישור לפרסום המלא במשרד האנרגיה האמריקאי –
http://apps1.eere.energy.gov/news/daily.cfm/hp_news_id=193
12. הממשל האמריקאי מקצה 2.4 מיליארד דולר לפרוייקטים של סוללות ורכבים חשמליים – נשיא ארה"ב ברק אובאמה הודיע ביום 5.8.2009 כי משרד האנרגיה של ארה"ב יקצה 2.4 מיליארד דולר ל-48 פרוייקטים בתחומי הסוללות והרכבים החשמליים.
פרוייקטים אלה נבחרו בתהליך של סינון קפדני על ידי משרד האנרגיה האמריקאי. מטרותיה העיקריות של התכנית, כפי שהציגן הנשיא, הן הפחתת התלות של ארה"ב בנפט ויצירת מקומות עבודה חדשים בשוק האמריקאי.
קישור לפרסום המלא במשרד האנרגיה האמריקאי –
http://apps1.eere.energy.gov/news/daily.cfm/hp_news_id=192
13. משרדי האוצר והאנרגיה בארצות הברית מקבלים בקשות לתמיכה בפרוייקטים של אנרגיה מתחדשת – במטרה לקדם פרוייקטים של אנרגיה מתחדשת וליצור מקומות עבודה חדשים, הודיעו משרדי האוצר והאנרגיה של ארה"ב כי ניתן להעביר אליהם בקשות לתמיכה ולהקלות במס לפרוייקטים במגוון תחומים של אנרגיה מתחדשת.
ההערכה היא כי לפחות 3 מיליארד דולר יושקעו בתמיכה בכ- 5,000 פרוייקטים בתחומי הביומאסה, אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח וסוגים נוספים של אנרגיה מתחדשת.
קישור לפרסום המלא במשרד האנרגיה האמריקאי –
http://apps1.eere.energy.gov/news/daily.cfm/hp_news_id=191
14. תמיכה במרכזי מחקר בתחום האנרגיה - שר האנרגיה האמריקאי, סטיבן צ'ו, הודיע כי בכוונת משרד האנרגיה להקצות כ-377 מיליון דולר לתמיכה ב-46 מרכזי מחקר הממוקמים באוניברסיטאות, מעבדות, ארגונים ללא כוונות רווח וגופים פרטיים ברחבי המדינה.
שר האנרגיה אמר שהמטרה היא להפחית את התלות של ארה"ב במקורות אנרגיה מיובאים ולהגדיל את השימוש במקורות אנרגיה מתחדשת ואנרגיה נקייה.
קישור לפרסום המלא במשרד האנרגיה האמריקאי –
http://www.energy.gov/news2009/7768.htm
15. ארה"ב השתמשה בפחות אנרגיה ב-2008, אך ביותר אנרגיה מתחדשת – מנתונים שפרסמו על ידי Lawrence Livermore National Laboratory עולה כי בשנת 2008 ירדה צריכת האנרגיה הכללית של ארה"ב, אך לעומת זאת הייתה עלייה בשימוש באנרגיות המתחדשות. צריכת האנרגיה הכוללת בארה"ב ירדה בשנת 2008 בכ-2% לעומת 2007, אך לעומת זאת הייתה עלייה של כ-7% בשימוש באנרגיות המתחדשות.
קישור לכתבה המלאה –
https://publicaffairs.llnl.gov/news/news_releases/2009/NR-09-07-02.html
16. 11% מייצור האנרגיה בארה"ב נעשה באמצעות אנרגיות מתחדשות – נתונים שפורסמו בארה"ב מלמדים על עלייה של 6% בייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים בשליש הראשון של שנת 2009, בהשוואה לחודשים המקבילים אשתקד. מהנתונים עולה כי בתקופה זו ייצור האנרגיה ממקורות מתחדשים הגיע לכ-11% מסך כל ייצור האנרגיה בארה"ב.
קישור לדוח האנרגיה האמריקאי לחודש יולי 2009 –
http://www.eia.doe.gov/emeu/mer/pdf/mer.pdf
IV. סין
17. חברת DUKE ENERGY האמריקאית נכנסת לשוק האנרגיה המתחדשת בסין – חברת DUKE ENERGY מצפון קרוליינה חתמה על מזכר הבנות עם יצרנית החשמל הסינית הענקית Huaneng, במטרה להיכנס לראשונה לשוק האנרגיות המתחדשות והאנרגיות ה"נקיות" בסין. במסגרת ההבנות שהושגו, מנהלים בכירים משתי החברות ייפגשו לסדרת פגישות במטרה להחליף מידע ולבחון יוזמות לשיתוף פעולה ארוך טווח.
קישור לכתבה מאתר החברה –
www.duke-energy.com/news/releases/2009081001.asp


V. כלל עולמי
18. דו"ח מדיניות לשימוש יעלי בגז מתאן – דוח חדש של הסוכנות הבין לאומית לאנרגיה (IEA – International Energy Agency) סוקר את המדיניות ברחבי העולם בקשר לשימוש חוזר ויעיל בגז המתאן - גז חממה אשר נפלט בין השאר בפעילויות שונות בתחומי הנפט והגז, ועשוי לשמש בתהליכי ייצור חשמל וחום.
ברחבי העולם קיימים כבר פרוייקטים רבים לניצול יעיל של גז המתאן, אולם יש מקום לפרוייקטים רבים נוספים.
קישור לדוח המלא –
www.indiaenvironmentportal.org.in/files/methane_brochure.pdf
19. הבנק העולמי אישר אשראי בסך 130 מיליון דולר לפרוייקט סולארי בבנגלדש – הבנק העולמי אישר תקציב של 130 מיליון דולר לפרויקט שמטרתו להגדיל את הנגישות של בנגלדש לחשמל.
במסגרת הפרויקט יוקמו מערכות סולאריות ביתיות באיזורים כפריים בבנגלדש. פרוייקט זה הוא המשך לפרוייקט שהחל בשנת 2003, במסגרתו חוברו עד היום כ-600 אלף צרכנים לרשת החשמל באמצעות התקנת מערכות דומות.
קישור לכתבה המלאה –
www.thefinancialexpress-bd.com/2009/08/01/74947.html

 

 

פרטי יצירת קשר: מושב בית הלוי, משק 310, טלפון: 0774460280,   פקס: 0774460282, דוא"ל:  info@GreenTops.co.il